Akut Böbrek Yetmezliği Sunumu

Akut Böbrek Yetmezliği

Tanım

Böbrek fonksiyonlarında ani kötüleşmeyle böbreklerin sıvı ve elektrolit hemostazının sağlamasında yetersizlikle sonuçlanan klinik bir sendromdur.

Etiyoloji

 • Prerenal
 • Renal
 • Postrenal

En sık nedenler

 • Dehidratasyon; (En sık prerenal böbrek yetmezliği)
 • HÜS; (En sık renal böbrek yetmezliği)
 • Gelişmemiş ülkelerde Shegella, gelişmemiş ülkelerde E. Coli toksini ile endotel hasarı sonucu olur

Kardinal bulgular;

 • ABY
 • Mikroanjiopatik hemolitik anemi
 • Trombositopeni

ATN (Akut tubuler nekrozis)

 • Nefrotoksite veya iskemi sonucu görülür
 • Tipik patolojide tubuler hücre nekrozu görülür.
 • ATN’de hasarın mekanizması intrarenal hemodinamiklerde değişme, tubuler obstruksiyon, glomeruler filtratın geriye doğru kaçışıyla ilgilidir.
 • Tümör lizis sendromu
 • Lenfopriliferatif malignensi olan hastalarda kemoterapi sonrası veya spontan olarak tümör lizis görülebilir. Ürik asit kristalleri tubulus obstruksiyonuna neden olur.
 • Akut interstisyel nefrit
 • Çeşitli enfeksiyon ajanları ve terapotik ajanlara hipersensivite reaksiyonu sonucu gelişir.

Postrenal ABY

 • YD ve infantlarda posterior üretral valv, bilateral üretropelvik darlık en sık sebeplerdir
 • Diğer nedenler
 • Ürolitiasis
 • Tümörler
 • Hemorojik sistit
 • Nörojenik mesane
 • Tedavi edilince genelde düzelme olur ancak uzun süren idrar yolları obstruksiyonu ve renal displazide düzelme olmaz

Prerenal ABY

 • Hipovolemi
 • Hemoroji
 • Sepsis
 • Hipoalbuminemi
 • Kardiyak yetmezlik

Renal ABY

Glomerulonefritler

 • Postinfeksiyöz
 • SLE
 • HSP
 • Membronoproliferatif
 • Anti-glomerular bazal membran hastalığı

 

 • Lokalize intravasküler koagulasyon
 • ATN
 • Akut interstisyel nefrit
 • Tümör infiltrasyonları
 • Tümör lizis sendromu
 • Gelişimsel anomaliler
 • Doğumsal nefritler
 • Renal ven trombozu
 • Rabdomiyolozis
 • Akut interstisyel nefrit

Postrenal ABY

 • Obstriktif üropati
 • VUR
 • Edinsel (taş, kan pıhtısı)

KLİNİK ve TANI

 • Dikkatli bir öykü alınmalıdır.
 • 3 gündür kusma ve ishal öyküsü varsa= ABY
 • 6 yaşında ve faranjit sonrası periorbital ödem, ht ve gross hematüri varsa= PSGN
 • Hipotansiyon veya nefrotoksik ajan alım öyküsü varsa= ATN
 • Prenatal hidronefroz öyküsü, palbabl idrar torbası= Post üretral valv

Fizik Muayene

 • Hidrasyon durumu dikkatli bir şekilde değerlendirilir
 • Taşikardi, mukoza kuruluğu, zayıf nabızlar veya tansiyon düşüklüğünde= Prerenal
 • Raşh ve artrit= SLE; HSP
 • Palbabıl böğür kitlesi= Renal ven trombozu, tümörler, kistik hastalık, İdrar yollarında darlık

Laboratuvar

 • Anemi
 • Lökopeni
 • Trombositopeni
 • Hiponatremi
 • Hiperkalemi, asidoz, BUN, kreatinin, ürik asit, fosfat seviyesinde artma
 • Kan kaybı, dilusyonel, HÜS, Renal ven trombozu, SLE
 • SLE
 • SLE, renal ven trombozu, HÜS
 • Dilusyonel
 • Renal fonksiyon azalması

Seroloji

 • C3 seviyesinde azalma
 • ASO
 • ANCA
 • Glomeruler bazal membran antijeni
 • PSGN, SLE, Membranoprolifertif GN
 • PSGN
 • Wegeners granulomotozis, PAN
 • Good pasture
 • Hematüri, proteinüri= Glomerul hastalıkları
 • İdrarda eozinofil= İlaca bağlı tubulointerstisyel nefrit

Radyoloji

 • PA AC grafisi: Pulmoner konjesyon, Kardiyomegali
 • Ultrason; Hidronefroz, ürogenital sistemde darlık
 • Renal biopsi; Açık ayırım yapılamayanlarda

Ayırım

Prerenal Renal
İdrar Na

İdrar osm

Serum BUN/kreatinin

FENa%

Volüme yanıt

Furasemide yanıt

<20

>500

>20

<1 (Yenidoğanlarda 2.5)

Diürez

Diürez

>40

<350

10-20 (oliguri)

>2 (Yenidoğanlarda 10)

Değişiklik yok

Değişiklik yok

FENa (%)

İdrar Na X Plasma kreatinin/Plasma Na X İdrar kreatinin *100

Travma, cerrahi gibi yüksek riskli hastalarda akut böbrek yetmezliğin erken tespiti  (BUN ve kreatinin artmadan önce) tespit edilebilir mi?

Akut iskemik hasar sonrası böbreklerde biriken gelatinase-ilişkili lipocalin maddesinin serum veya idrarda ölçülmesiyle tespit edilebilir.

Komplikasyonlar

 • Kalp yetmezliği
 • Akciğer ödemi
 • Aritmi
 • GİS kanama (stres ülseri)
 • Konvulziyon
 • Koma
 • Davranış değişikliği

TEDAVİ

 • Hipovolemi
 • Hipervolemi

Hipovolemi

 • Bolus: 20 cc/kg SF/30 dakika (Volümün fazla olduğunu gösteren akciğer ödemi veya kalp yetmezliği bulgusu yoksa) Bolus sonrası 2 saatte genelde idrar yapar.
 • Diüretik?
 • İdrar sondasi
 • SVB tesbiti
 • Yeterli volüm sağlanmışsa diüretik verilir.
 • Mannitol 0.5 gr/kg/30 dakika ve furasemid 2-4 mg/kg verilmelidir.
 • İdrar akımı yoksa devamlı diüretik infüzyonuna geçilebilir
 • Kontrollü çalışma olmamasında rağmen bir çok klinisyen diüretik infüzyonuna dopamin 2-3 ug/kg/dak infüzyonu eklemektedir.
 • Mannitol pigmentin neden olduğu (myoglobin ve hemoglobin) ABY de etkili olabilir.
 • Diüretik cevabı yoksa diüretik kesilmelidir ve sıvı kısıtlamasına geçilmelidir.

Sıvı kısıtlaması

 • 400 cc/m2 ve günlük idrar kaybı
 • Hipervolemide?
 • Ekstrarenal kayıplar (GİS, kanama)

Sıvı

 • Başlangıçta %10-30 dekstroz
 • Elektrolit sonuçları

Günlük monitorizasyon

 • Sıvı alımı
 • İdrar
 • Gaita kaybı
 • Tartı

Hiperkalemi

 • EKG
 • Uzun ve sivri T
 • ST depresyonu
 • P-R uzaması
 • QRS genişlemesi
 • Ventriküler fibrilasyon
 • Kardiyak arrest

K: >6

 • Tüm solusyonlar yüksek glikoz içermeli
 • Na polistren sulfonat resin (Kayexalate) 1 gr/kg oral, rektal: 2 saatte bir (Her bir doz serum K  seviyesinde 1 mEg/L düşme yapar.
 • Na yükü verilme sıklığını sınırlamaktadır.

K: >7

 • Kayaksalata ilave olarak,
 • %10 Ca glukonat 1 cc/kg/3-5 dakikada, İV (kalp hızı 20 den fazla azalırsa ara)
 • %7.5 Nabikarbonat: 1-2 cc/kg (5-10 dakika) İV
 • 0.1U/kg kristalize insülin ve %50 glikoz solusyonu 1cc/kg/1saat

   Dializ

 • Ca glukonat: Myokard irritabilitesini azaltır.
 • Na bikarbonat ve glikoz uygulanması K intraselüler geçiş artırarak etki eder
 • B2 agonist nebulizasyonu yetişkinlerde başarılı olduğu görülse de pediatrik uygulamada yeterli çalışma yoktur.

Metabolik asidoz

 • Arteriel pH: <7.15, HCO3: <8
 • Miyokard irritabilitesi
 • Gerekli bikarbonat: 0.3xkgx12-bikarbonat)
 • Arteriel pH:>7.2 ye düzeltilir
 • Geri kalanı düzeltme serum Ca ve P normale gelince oral Na bikarbonat ile yapılır
 • Metabolik asidoz düzeltilmesi ionize kalsiyumu düşürüp tetani yapabilir.

Hipokalsemi

 • Tetani gelişmedikçe İV verilmez oral verilir
 • Serum P seviyesi düzeltilince tedavi edilir
 • Caxfosfor: <55 olmalı
 • P düşürücüler;

Ca karbonat oral

Kalsiyum asetat

Hiponatremi

 • Fazla sıvı verilmesiyle dilüsyonel gelişebilir.
 • Sıvı kısıtlaması ile düzeltilir.
 • Na <120 olduğu zaman 125’e çıkarılır.
 • Na ihtiyacı: 0.6xkgx(125-Na)

GİS kanaması

 • Artmış sitres nedeniyle GIS kanaması yapabilir
 • H2 bloker oral veya IV başlanır

-Ranitidin

Hafif hipertansiyon

 • HUS veya AGN de olabilir
 • Tuz ve sıvı kısıtlaması
 • Furasemid
 • Isradipin (0.05-0.15mg/kg, maksimum 5 mg)
 • Ca kanal blokörleri (0.1-0.6mg/kg saat/24)
 • B bloker (propronolol: 0.5-8 mg/kg/24 saat PO)
 • Labetalol 4-40 mg/24 saat

Ciddi akut semptomatik hipertansiyon

 • Na nitroprussid devamlı infüzyonu (0.5-10ug/kg/dak
 • Labetalol  0.25-3 mg/kg/saat
 • Esmolol (150-300 ug/kg/dak

Nörolojik semptomlar

 • SLE
 • Hiponatremi
 • Hipokalsemi
 • Hipertansiyon
 • Serebral hemoroji, vaskülit
 • Üremi
 • Diazepam

Anemi

 • Aktif kanama, HÜS, Lupus, uzamış ABY
 • <Hb:7
 • Eritrosit transfuzyonu
 • 10 cc/kg
 • 4-6 saatte (Özellikle hipervolemi varsa)

Beslenme

 • Protein kısıtlaması ve yüksek kalori ile beslenme
 • Na, K, P kısıtlaması yapılır
 • Kritik olan ABY li hastalarda parenteral olarak esansiyel aminoasitlerle hiperalimantasyon düşünülmelidir.

ABY’de Dializ İndikasyonları

 • Diüretik tedaviye cevap vermeyen ht ve/veya akciğer ödemi bulgularının olduğu volüm yükünün olması
 • Persistan hiperkalemi
 • Medikal tedaviye cevap vermeyen ciddi metabolik asidoz
 • BUN 100-150 üstünde olması (veya daha düşük seviyelerde olsa da hızlı yükselmesi)
 • Hipokalsemik tetaniyle birlikte Ca-P imbalansı

İlave dializ indikasyonları

 • Ciddi sıvı kısıtlamasından dolayı yeterli besin alımı sağlanamaması
 • Çoğu kişide dializ 1-3 hafta gerekse de 12 haftaya kadar devam edilmesi gerekebilir.

İntermittan hemodializ

 • Hemodinamisi stabil alan hastalarda önerilir.
 • Etkili bir yöntemdir.
 • IH haftada 3-7 kez yapılır ve sıvı ve elektrolit balansı sağlanır.
 • Dezavantajları; Damar trombozu, kateter enfeksiyonu

Peritonial dializ

 • Tüm yaşta kullanılmasına rağmen yenidoğan ve sütçocuklarında sıklıkla kullanılır.
 • 45 -60 dakika içinde dializ sıvısı verilip sonra geri alınır.
 • Elektrolit ve sıvı yüküne göre 8-24 saat/günde uygulanır.
 • Dezavantaşları; karın ağrısı, hiperglisemi, hipotansiyon, peritonit, solunum sıkıntısı yapabilir
 • Avantajları; Kanama, heparinizasyon ihtiyacı, hipotermi, damar trombozu görülmez.

Devamlı renal replasman tedavisi

 • Stabil olmayan hastalarda
 • Sepsisi de olan hastalar
 • Yoğun bakımda multi organ yetmezliği olan hastalarda yapılmalıdır.

Prognoz

 • Nedene bağlı

İyi prognoz

 • Prerenal nedenler
 • AGN
 • HÜS
 • ATN
 • Akut interstisyel nefrit
 • Ürik asit nefropatisi

Kötü prognoz

 • Progresiv glomerulonefrit
 • Bilateral renal ven trombozu
 • Bilateral kortikal nekroz

ABY sekellerini (KBY, Ht, RTA, üriner konsantrasyon defekti) uzun süre tedavi etmek gerekebilir.