Çocukluk Döneminde IG G2 Düzeylerindeki Düşüklük Sunumu

Çocukluk Döneminde IG G2 Düzeylerindeki Düşüklük

 • Ig G yapı ve fonksiyon olarak dört farklı alt gruptan oluşmaktadır.
 • Ig G1 klasik yoldan kompleman sistemine bağlanmada  Ig G2 ve Ig G3 ’den daha iyidir.
 • Ig G4 ise C1-q ’ya dolayısıyla da kompleman sistemine bağlanamaz.
 • Ig G1 ve Ig G3 Fc reseptörlerine Ig G2 ve    Ig G4 den daha yüksek afinite ile bağlanmaktadır.
 • Protein antijenlere karşı antikorlar çoğunlukla Ig G1 ve Ig G3 alt gruplarındandır.
 • Polisakkarit antijenlere karşı ise genellikle Ig G2  alt grubudur.
 • Ne yazık ki Ig G2 antikorları plasentayı geçmede oldukça etkisizdirler.
 • Bu yenidoğanlar için dezavantajdır ve bu durum adolesan dönemine kadar devam etmektedir.
 • Çünkü Ig G2 üretimi yavaştır ve erişkin düzeyine ancak adolesan dönemde ulaşacaktır.
 • Buna karşılık Ig G1 düzeyleri erişkin düzeyine 3-4 yaşlarında ulaşmaktadır.
 • Anti polisakkarit antikorları da hayatın ilk 2-3 yılında etkisizdir.

 

 • Düşük Ig G2 düzeyleri (Ig G4 düşüklüğü ile birlikte veya değil) ve Ig A eksikliği tekrarlayan enfeksiyonlarla ilişkilendirilmektedir.
 • Düşük Ig G2 düzeyleri ile S.Pneumonia,H.influenza ve diğer kapsüllü bakterilerle infeksiyonlar rapor edilmiştir.Bu hastaların bazılarında polisakkarit antijenlere karşı tam olmayan yanıt da söz konusudur.
 • Bazı çalışmalar Ig G2 düzeyleri düşük asemptomatik kişileri tespit etse de,bunlarda polisakkarit antijenleri kapsayan aşılara karşı cevabın normal olduğunu göstermektedir.
 • Dahası tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlara ve azalmış antipolisakkarit antikor üretim kapasitesine rağmen bazı hastalarda normal Ig G alt grupları saptanmaktadır.
 • Çocuklarda Ig G2 düzeylerinin düşüklüğü ve bunun gelişimi açıklığa kavuşmamıştır.
 • Bu çalışmada normal total Ig G düzeylerine karşılık düşük Ig G2 düzeyleri olan hastalar konu edilmiştir.
 • Tüm vakalar infant ve erken çocukluk döneminde saptanmıştır.

METOD

 • 1987-2005 tarihleri arasında immünoloji kliniğine başvuran hastalardan seçilmiştir.

                   -Normal Ig G

                   -Düşük Ig G2

                   -Düşük veya eksik Ig G4 düzeyleri

 • İyi tanımlanmış primer immün yetmezliği olan çocuklar( kronik mukokutanöz kandidiazis,kombine immün yetmezlik,
 • Wiskott-Aldrich sendromu,ataksi telenjiektazi gibi) çalışmaya alınmamıştır.

Kriterleri kapsayan hastalarda:

 •    Cinsiyet,
 •    Başvurma yaşı,
 •    İlk başvuru nedeni,
 •    Takip durumu,
 •    Serum Ig G,Ig A,Ig M ve Ig G alt grupları düzeyleri (tanı döneminde ve her kontrolde)  değerlendirilmiştir.
 • Polio,
 • Tetanoz,
 • Kızamık,
 • Kızamıkçık,
 • Kabakulak antikor titreleri takip edilmiş
 • Pnömokok aşısına cevap ölçülmüştür.
 • Kriterler karşılayan 13 hasta
 • Başvuru sırasında 1 – 4.5 yaş
 • 6 ay – 6 yıllık ….takip
 • Tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle başvurmuştur.
 • 7 hasta …….tekrarlayan otitis media
 • 4 hasta……. üst solunum yolu enfeksiyonu
 • 2 hasta …… > 1 pnömoni atağı
 • 3 hasta……. tekrarlayan sinüzit
 • 4 hasta……. tekrarlayan diare atakları
 • 1 hasta……. tekrarlayan varisella enfeksiyonları

Ve enfeksiyon öyküsüne ek olarak 2 hasta astım ve bunlardan birinde + egzama mevcuttur.

 • Takip esnasında hastaların hiçbirinde major invazif enfeksiyon tespit edilmemiştir.
 • Pnömoni atağı,akut sinüzit,abse veya menenjit gelişmemiştir.
 • Bununla birlikte takip sırasında 5 hastada normal sıklıkta üst solunum yolu enfeksiyonu veya otitis media saptanmıştır.
 • 1 hastada ise Ig G2 düzeylerinin normale dönmesine rağmen tekrarlayan sinüzit atakları görülmüştür.

 

 • Serum Ig G ve Ig M düzeyleri tüm hastalarda normal,
 • Ig A düzeyleri alt sınırda olsa bile ölçülebilen düzeylerdeydi.
 • 13 hastanın 12’sinde tetanoz aşısına cevap normal,
 • Bir hastada ise tekrar aşılama sonrasında normale geldi.
 • Polio ve Pnömokok aşısına karşı cevap tüm hastalarda normaldi.

 

 • Tüm hastalar düşük Ig G2 düzeylerine sahipti.
 • Ek olarak 3 hastada Ig G4 düzeyleri de azalmıştı.
 • Hastaların takip periyodunda Ig G2 düzeyleri referans aralıklarına ulaştı.
 • Ig G4 düzeyleri düşük olan üç hastada da bu düzeyler normal düzeylerine ulaştı.

 

 • 13 hastanın……..üçünde :
 • geçici hipogamaglobulinemi öyküsü mevcuttu.
 • Ig G düzeyleri normale dönmesine rağmen bu hastalarda Ig G2 düzeyleri 1 – 4.5 yıllık dönemde düşük düzeylerde seyretti.

Tartışma

 • Bu çalışmada düşük Ig G2 düzeylerinin sonuçları çalışılmıştır.
 • Ig G2 eksikliğinin patogenezi halen bilinmemektedir.
 • İnfantlardaki Ig G2 üretimindeki gecikme fizyolojik olarak görünmektedir.
 • Bu çalışmada sözü edilen vakaların bu fizyolojik prosesin abartılmış hali olması da muhtemeldir.
 • Alternatif olarak düşük Ig G2 düzeyleri geçici hipogamaglobulineminin bir parçası veya son aşaması olabilir.
 • Bu nedenle total Ig G düzeylerinin normale dönmesine rağmen Ig G2 düzeyleri bir süre daha düşük kalmış olabilir.
 • Gerçekten de bu serideki 3 hastada geçici hipogamaglobulinemi öyküsü mevcuttur.
 • Olası olarak diğer hastalarda geçici hipogamaglobulinemi. Ig G2 düzeylerindeki düşüklük tespit edilmeden düzelmiş olabilir.
 • Bu senaryoya uygun olarak da geçici hipogamaglobulinemi ve düşük Ig G2 düzeylerine sahip asemptomatik bireyler tespit edilmiştir.
 • Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar yakın zamana kadar düşük Ig G subgrubları ile ilişkilendirilmiştir.
 • Özellikle polisakkarit antikorların büyük kısmını oluşturan Ig G2 düzeylerindeki azalmanın kapsüllü bakterilerle olan enfeksiyonlardaki artışın temeli olduğu düşünülmüştür.
 • Son zamanlarda yapılan çalışmalar ise bu teoriyi desteklememektedir.

 

 • Düşük Ig G2 düzeylerine sahip çocuklarda polisakkarit antijenlerle aşılamaya cevap normal saptanmıştır.
 • Antipolisakkarit antikor üretme kapasitesi düşük olan çocuklarda,normal serum Ig G2 düzeyleri saptanmıştır.
 • Bazı asemptomatik bireylerde çeşitli Ig G alt gruplarında ağır zincir defektleri saptanmıştır.

 

Sonuç

Düşük Ig G2 düzeyleri olan hastaların takibi:

 • Bunun geçici ve biyolojik olarak sınırlandırılmış bir durum olduğunu,
 • Birçok vakada,bu olayın Ig G2 üretimindeki ve maturasyonundaki gecikmenin abartılı bir yansıması olabileceğini,
 • Geçici hipogamaglobulineminin son aşaması olma olasılığını göstermektedir.