Glomerül Hastalıklarına Yaklaşım Sunumu

Glomerül Hastalıklarına Yaklaşım

POSTSTREPTOKOKSİK GLOMERULONEFRİT

 • En sık glomerül hastalığı
 • Makroskopik hematüri
 • Ödem
 • Hipertansiyon (%60)
 • Böbrek yetmezliği

Etiyoloji

 • A grubu beta hemolitik streptokok
 • Viral
 • Fungal
 • Paraziter

Patoloji

 • Böbrekler simetrik büyümüştür
 • Spesifik patoloji yok
 • Streptokok antijeni-antikor-kompleman kompleksi
 • Alterna kompleman aktivasyonu
 • Glomerul bazal membranda IG, kompleman depolanması olur.

Klinik

 • 5-12 yaş arasında sıktır.
 • 3 yaş altında nadir
 • Streptokok boğaz enfeksiyonundan 1-2 hafta sonra, deri enfeksiyonundan 3-6 hafta sonra görülür.
 • Hematüri (Persistan mikroskopik hematüri 1-2 yıl devam edebilir)
 • Ödem
 • Hipertansiyon
 • Oliguri
 • Ensefalopati (%10)
 • Kalp yetmezliği
 • Letharji
 • Karın ve yan ağrısı
 • %20 nefrotik sendrom gelişebilir.

Tanı

 • Öykü
 • Fizik muayene bulguları
 • TİT (proteinüri, eritrosit, lökosit)
 • C3 seviyesinde düşüklük (6-8 hafta devam eder)
 • Streptokok enfeksiyonu doğrulanmalıdır
 • Boğaz kültüründe streptokok (Taşıyıcı da olabilir)
 • ASO (anti Dnase) (Deri enfeksiyonlarında genelde yükselmez)
 • Anti DNase deri enfeksiyonunda da yükselir
 • Renal fonksiyonlar
 • Eritrosit sedimantasyon hızı
 • Böbrek biyopsisi?

Ayırıcı tanı

 • Kronik nefritin akut alevlenmesi
 • SLE
 • Bakteriyel endokardit
 • Ailevi nefropatiler (Alport)
 • IgA nefropatisi
 • HÜS
 • Nefrotik sendrom
 • HSP nefropatisi
 • Kollejen hastalık nefropatisi
 • Üriner sitemin travma, tümör ve taşları
 • Sistit

Renal biyopsi indikasyonları

 • Akut renal yetmezlik veya nefrotik sendrom gelişmesi
 • Streptokokal infeksiyon delillerin olmaması
 • Kompleman düşüklüğünün olmaması
 • Hematüri, proteinüri ve renal fonksiyonun azalması
 • C3 düşüklüğünün 2 aydan uzun sürmesi
 • Ailevi nefrit veya sistemik hastalıklara ilişkin bulgular (SLE, PAN, HSP)

Komplikasyonlar

 • Akut renal yetmezlik ve volüm fazlalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Hipertansiyon
 • Hiperkalemi
 • Hierfosfatemi
 • Asidoz
 • Üremi
 • Konvulziyon

Korunma

 • Penisilin (Boğaz ve cilt enfeksiyonunda erken penisilin başlanması AGN riskini azaltmaz)
 • Doğal gidişi değiştirmez ancak streptokok enfeksiyon yayılımını engellemek için 10 ab verilir)
 • Aile fertlerinin boğaz kültürü alınıp pozitif olanlar tedavi edilir.

Tedavi

 • Spesifik tedavi yok
 • Istirahat?
 • Antibiotik
 • Antihipertansif tedavi (diüretik, ACE inhibitörü)

 

 • Sıvı ve tuz kısıtlaması
 • Protein, potasyum, fosfor kısıtlaması
 • Alınan ve kaybedilen sıvı takibi, tartı izlemi
 • Hiperpotesemi tedavisi
 • Ht tedavisi

-Diüretik

-Ca kanal blokörü

-ACE inh

-Vazadilatör

 • Diyaliz?

Prognoz

 • Tam iyilişme >%95
 • Tekrarlama oldukça nadir

NEFROTİK SENDROM

 • Masif proteinüri (>40 mg/m2/saat)
 • Ödem
 • Hipoalbuminemi (<2.5 gr)
 • Hiperlipidemi

Etiyoloji

 • İdiopatik (%90)
 • -Minimal Change hastalığı (%85)
 • – Mesengial proliferasyon (%5)
 • – Fokal segmental glomeruloskleroz (%10)
 • Sekonder nefrotik sendrom (%10)
 • (Membranoz veya membranoproliferatif glomerülonefrit)

Patofizyoloji

 • Glomerül bazal membran geçirgenliğinde artma (Nedeni belli değil)
 • Minimal change: T hücre disfonksiyonu
 • Fokal segmental: Padosit protein mutasyonu ve plasma faktörüne bağlı olabilir
 • Steroid rezistans NS: padosin ve WT1 mutasyonuyla ilişkili

Ödem

 • Hipoalbuminemi ile onkotik basınç düşer
 • İntravasküler kompartımandan sıvı intraselüler kompartımana kayar
 • Volüm az olunca Renin-Ang sistemi aktive olur Na ve su tutmaya başlar
 • ADH salınımı olur
 • Ancak bu teori tüm vakalar için geçerli olmayabilir.

Hiperlipidemi

 • Hipoalbuminemi KC de protein sentezini artırırken lipoprotein sentezini de artırır.
 • Lipoprotein lipaz idrarla kaybının artmasıyla aktivitesinin azalması
 • Kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü olabilir (Nadiren miyokard infarktüsü yapabilir)
 • Nefrotik sendromunda görülen hiperlipidemi tedavisi için 3 hidroksi 3 metil glutaril koenzim A redüktaz inhibitörü kullanılması düşünülebilir.

İdiopatik nefrotik sendrom

 • Çocuklardaki nefrotik sendromların %90’ı
 • Neden?
 • İmmünolojik mekanizma?

Patoloji

Minimal change NS

 • Glomeruller normal veya mezengial hücre ve matriksde hafif değişiklikler olur
 • Elektron mikroskopiyle tanı konur
 • KS tedavisine cevap %95

Mesengial proliferasyon

 • Mesengiumda diffuz artış var
 • Steroid cevabı %50

Fokal segmental glomeruloskleroz

 • Segmental skar ve mesengial proliferasyon olur.
 • Segmental skleroz ve IgG ve C3 görülür.
 • Steroid cevabı %20
 • End stage böbrek yetmezliğine gidebilir.

Klinik

 • Erkeklerde sık (2/1)
 • 2-6 yaş
 • Viral üst solunum yolu, arı sokması veya böcek sokması sonrası ilk epizod veya tekrarlaması görülebilir
 • Ödem
 • Asit, plevral efüzyon, idrar azalması
 • Anoreksi, karın ağrısı
 • Diare
 • Hipertansiyon (nadir)

Minimal change dışında diğer tanıların düşünüleceği durumlar

 • 1 yaş altı ve 8 yaş üstü
 • Aile hikayesinde diğer tanıların olması
 • Eksternal bulgular

Artrit

Rash

Anemi

 • Ht
 • Pulmoner ödem
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği
 • Hematüri

Tanı

 • Tam idrar tahlili

-Proteinüri

-Hematüri (%20)

Biokimya

-Hipoalbuminemi (<2gr/dl)

-Hiperlipidemi (TG, Kolesterol)

-C3 ve C4 normal

 • Renal biopsi çoğu çocukta gerekmez.

Aşılama

 • Pnömokok aşısı
 • Daha önce aşısı yoksa çocuk remisyona girince veya günlük tedaviden alterne tedaviye geçince
 • Suçiçeği aşısı
 • Remisyonda veya alterne düşük doz steroid tedavisine geçildiğinde
 • İmmünize olmayan çocuk maruz kalırsa 72 saat içinde VZIG yapılmalıdır.
 • İnfluanza aşısı her yıl mevsiminde yapılmalıdır.

Komplikasyonlar

 • İnfeksiyon (en önemli)
 • -İmmunglobuin seviyesinde azalma
 • -Ödem sıvısı çevresel kültür gibi
 • -Protein eksikliği
 • -Lökositin azalmış bakterisidal etkisi
 • -Hipovolemi nedeniyle dalağın azalmış perfüzyonu
 • -İmmunsüpresif tedavi
 • -Properdin faktör b’nin idrarla kaybı

Enfeksiyon

 • Spontan peritonit (enfeksiyonun en sık tipidir-streptococus pnömoni)
 • Sepsis
 • Pnömoni
 • Selülit
 • İdrar yolu enfeksiyonu

Diğer komplikasyonlar

 • Arteriyel ve venöz trombusa artmış hassasiyet (%2-5)
 • -Bazı protrombotik faktörlerin seviyesi artmıştır (Fibrinojen artışı, trombositoz, hemokonsantrasyon, kısmi hareketsizlik)
 • -Fibrinolitik aktivite azalmış (antitrombin III, proteinC ve S’nin idrarla atılımı artmıştır)
 • Proflaktik antikougulan verilmesi önerilmez (Daha önce tromboembolik durum yoksa)
 • Diüretiklerin fazla kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Gereksiz kateter takılmasından kaçınılmalıdır

Tedavi

 • Tuz alımı azaltılması
 • Su alımı (Hiponatremik hastalarda sıvı alımı kısıtlanır)
 • Diüretik etkinliği tartışmalı olmasına rağmen çoğu klinesyen kullanır (Tromboemboliye eğilim olduğu için ciddi semptomları olan hastalar için saklanmalıdır)
 • Albumin?
 • Steroid
 • Siklofosfamid
 • Klorambusil
 • Renal transplantasyon?

Hastaneye yatırma indikasyonu

 • Ciddi ödem olan hastalar (Plevral efüzyon, asit, ciddi genital ödem)

Diüretik kullanımı

 • Furosamid (1-2 mg/kg/doz 12 saatte bir) verilip 30 dakika sonra
 • Klorotiazid (10 mg/kg/doz 12 saate bir) veya
 • Metolazon 0.1 mg/kg 2 doz)

Steroid

 • Tedavi başlanmadan PPD testiyle Tbc negatif olduğu gösterilmelidir.
 • Enfeksiyon markırlarına bakıp enfeksiyon varsa ab başlanır
 • Prednizon
 • 60 mg/m2/gün (maksimum 80 mg/gün), 2-3 dozda (en 4 hafta). Steroide bağlı yan etki daha sık olmasına rağmen bu süre 6 hafta sürdürülenlerde relaps oranı daha azdır.
 • 3 gün arka arkaya idrarda protein negatif veya eser ise steroide cevaplı denir.
 • 6 haftalık tedavi sonrası 60 mg/m2/ tek doz/günaşırı kahvaltıyla birlikte verilir ve 2-3 ay içinde azaltılarak kesilmelidir.

Relaps

 • Çoğu çocukta relaps görülürken şimde steroid tedavisinin başlangıç süresi 1.5 ay tutulanlarda bu oran %3 a kadar gerilemiştir.
 • Relaps olunca hemen 2-3 dozda prednizone başlanır ve 3 gün üst üste protein negatif ve eser olunca alterne tedaviye geçilir, daha sonra 1-2 ay içinde azaltılarak kesilir.

Steroide bağımlı Nefrotik sendrom

 • Alterne gün steroid tedavisi altında veya
 • Prednizon tedavisinin sonlanmasından sonra 28 gün içinde relaps olursa steroide bağımlı NS denir.

Sık relapslı NS

 • Prednizon tedavisine iyi cevap veren ancak 12 ay içinde 4 kez veya daha fazla relaps olan NS’lu hastalara denir

Steroide rezistan NS

 • 8 haftalık prednizone tedavisine yanıtı olmayan hastalara denir (%80 FSGS, %20 MCH dır)

Steroid dışı tedaviye geçme indikasyonları

 • Steroide bağımlı hastalar
 • Sık relapslı hastalar
 • Steroide dirençli hastalar
 • Özellikle ciddi steroid yan etkileri gelişenlerde (Cushungoid görünüm, ht, Katarakt, Büyüme yetersizliği)

Alterne tedaviler

 • Siklofosfamid
 • Yüksek doz metilprednizolon
 • Tacrolimus
 • Mycophenolate
 • ACE inhibitörleri streroide dirençli hastalarda proteinüriyi azaltmak için ilave tedavi olarak yardımcı olabilir.

Siklofosfomid

 • 3 mg/kg/gün tek doz (3-6 ay)
 • (kümülatif doz 198 mg/kg)
 • Yan etki; lökopeni, yaygın varicella infeksiyonu, hemorojik sistit, alopesi, sterilite)
 • Birlikte alterne gün prednizon
 • Haftalık lökosit izlemi (<5000 verilmez)
 • Yüksek doz pulse metilprednizolon
 • 30 mg/kg bolus (maksiumum 1 gr) 2 günde bir 6 doz verilir daha sonra 18 ay azaltılarak verilir.

Albumin

 • %25 albumin (0.5 gr/kg/doz 6-12 saatte bir 1-2 saat içinde) verilir.
 • Sıvı kısıtlaması ve parenteral diüretik etkili olmadığı zaman albumini takiben furasemid 1-2 mg/kg/doz verilir.
 • Bu tedavi verildiği zaman volüm durumu, serum elektrolit dengesi, renal fonksiyonlar moniterize edilmelidir.
 • Bu tedavinin komplikasyonu olarak volüm yükü, ht, kalp yetmezliği olabilir (özellikle hızlı verilirse).

Renal transplantasyon

 • Steroide dirençli fokal veya segmental glomeruloskleroz nedeniyle end-stage renal yetmezlik
 • Tekrarlayan NS; alıcıların %15-55

Prognoz

 • Nedir?
 • İlk 6 ay relaps olmayanlarda prognoz daha iyidir
 • Steroide cevap vermeyenlerin çoğu RPGS dür ve çoğunda prognoz kötüdür.
 • Transplant yapılan RPGS vakalarının yarısında nefrotik sendrom tekrarlar
 • Bu hastalarda plasmaferez, yüksek doz siklosporin veya tacrolimus, ACE inh leri proteinüriyi azaltır.
 • Uzun süre siklofosfomid kullanılmamışsa fertilite bozulmaz)

Tedavi Öncesi Renal biobsi İndikasyonları

 • Minimal change NS ihtimali az olanlar
 • 1 yaşından küçüklerde NS
 • 8 yaşından büyük çocuklarda NS
 • Hematüri
 • Ht
 • Böbrek yetmezliği
 • Kompleman düşüklüğü

Sekonder nefrotik sendrom

 • Böbrek hastalıkları (HÜS vb)
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • -Bakteriyel (poststreptokok)
 • -Viral (Hepatit B; CMV, EBV)
 • -Protozoal (Şistomiyazis)
 • Neoplastik hastalıklar (Hodgin Lenfoma (lenfokinler), lösemi, Wilms tm)
 • İlaçlar (Penisilamin, civa, altın)
 • Sistemik hastalıklar (SLE, HSP,PAN, DM)
 • Kalıtsal hastalıklar (Fin tipi, Alport, Orak hüc.)
 • Alerjik hastalıklar (Arı sokması, serum hastalığı)

Sekonder Nefrotik sendrom düşündürenler

 • 8 yaş üstü
 • Ht
 • Hematüri
 • Renal disfonksiyon
 • Ekstrarenal semptomlar (Rash, artralji, ateş)
 • Serum kompleman seviyesi azalması

Nefrotik sendrom tipleri

 • İlk 3 ay: Konjenital NS
 • 6 ay-1 yaş. İdiopatik NS ve ilaçlar
 • 1-8 yaş. Minimal lezyonlu NS
 • >8 yaş (Minimal lezyonlu, Membranöz ve membranoproliferatif NS)

Konjenital nefrotik sendrom

 • Fin tipi NS (En sık)
 • Enfeksiyon (Sfiliz, toxoplasmosis, CMV)
 • Nedeni bilinmeyen diffuz mesengial sklerozis (Drash sendromu: nefropati, Willms tümörü, erkek psödohermofradit)

Fin tipi nefrotik sendrom

 • En sık konjenital nefrotik sendromdur
 • OR
 • Kromozom 19’un uzun kolunda lokalize
 • Adosin ve neprin genlerinde mutasyon var)
 • Proksimal tubuluslarda kıvrımlı dilatasyon (mikrokistik hastalık), glomerular skleroz, mesengial hiperselülerite)
 • Patogenez?

Klinik

 • Proteinüri: doğumda veya ilk 3 ay
 • Prematürite
 • Büyümüş plasenta
 • Respiratuar distres
 • Kraniyal suturların ayrılması
 • Tekrarlayan enfeksiyon
 • Persistan ödem
 • KBY
 • 5 yaşına kadar ölüm (renal yetmezlik, sık enfeksiyon)

Tedavi

 • Steroid ve immunosupresif etkisiz
 • Kaptopril
 • İndometazin
 • Unilateral nefroktomi
 • Destekleyici tedavi
 • Renal transplantasyon
 • Riskli ailelerde: gestesyonun 16-20 haftasında alfa-fetoprotein seviyesi bakılır ve yüksek olanlarda genetik analiz yapılır)