İşeme Disfonksiyonları Sunumu

İşeme Disfonksiyonları

GECE ALTINI ISLATMA

Enüresis nokturna

 • 5 yaşından sonra gece istemsiz olarak idrar kaçırmaktır
 • Primer EN: Hiç kuru kalma yok (%75-90)
 • Sekonder EN: En az birkaç ay altını ıslatmama vardır (%10-25)
 • %25 hem gece hem gündüz altını ıslatır.
 • %75 sadece gece altını ıslatır.
 • EN’lı çocukların %60’ı erkektir.
 • Aile hikayesi vakaların %50 sinde pozitiftir.
 • Primer EN poligenetik olmasına rağmen aday gen kromozom 12 ve 13 dedir.
 • Eğer anne veya babadan birisi EN ise çocukta olma şansı %44’dir,
 • Eğer hem anne hem baba EN var ise Çocukta olması %77’dir.
 • Sadece geceleri altını ıslatma 5 yaşındaki çocukların %20 sinde görülür.
 • Her yıl etkilenen çocukların %15’i spontan düzelir. Yetişkinlerde sıklığı %1 den az kalır.

Patogenez

 • Multifaktöriyeldir.

Klinik bulgular ve Tanı

 • Dikkatli bir hikaye alınmalıdır
 • Gece aldığı sıvı ve EN paterni öğrenilir
 • DM, DI, Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda zorunlu idrar atılımı ve kompensatuar polidipsi olabilir
 • Çocuğa gece horlaması sorulmalıdır
 • İdrar yaptıktan sonra rektum ve karın muayenesi yapılarak idrar torbası değerlendirilir.
 • Nörolojik ve spinal anormollikler değerlendirilmelidir.
 • Enüretik kızlarda bakteriüri insidensi artmıştır. Bakteriüri saptanırsa tedavi edilmelidir.
 • İdrar geceden sonra değerlendirilir ve dansite, osmaliriteye bakılır.
 • Glikozurinin olmadığı kanıtlanmalıdır.
 • Eğer gün boyu semptom yok, fizik muayene ve TIT, idrar kültürü normalse üriner sistem patolojilerinin ileri değerlendirilmesi gerekli değildir.
 • Renal US büyük çocuklarda ve tedaviye cevap vermeyen çocuklarda yapılması uygundur.

Tedavi

 • Tedavide en iyi yaklaşım anne ve babaya bu durumun kendiliğinden düzeleceği güveni verilmeli ve cezalandırıcı ölçümlerden kaçınılması gerektiği vurgulanmalıdır.
 • Aksi taktirde çocuğun fizyolojik durumunu etkileyebilir.
 • Sıvı alımı akşam 6-7 den sonra sıvı alımı kısıtlanmalıdır.
 • Akşam saat 4’den sonra şeker alımı ve kafein alımından kaçınmanın faydası vardır.
 • Horlama varsa adenoid hipertrofisi yönünden değerlendirilmeli ve varsa opere edilmesi faydalı olabilir.
 • 6 yaşından küçüklerde aktif tedaviden kaçınmalıdır.
 • Daha büyük çocuklarda başarı daha fazladır.
 • İlk tedavi motivasyon tedavisidir ve kuru kaldığı her bir gün için yıldız verilir.
 • Tedavi edici olmamasına rağmen uyuduktan birkaç saat sonra uykudan kaldırıp idrar yaptırılabilir.

Alarm tedavisi

 • Alarm tedavisi ile çocuk idrarını yaparken alarmın çalması şeklinde olur ve başarı şansı %30-60 dır.
 • Birkaç ay uygulanır ve alarmla diğer çocuk ve aile fertleri de uyanır.
 • Bu tedavi büyük çocuklarda daha başarılıdır.
 • Çocuk kendisini hipnotize ederek psikolojik tedavi de denebilir.

Farmakolojik tedavi

 • 2. basamak tedavidir
 • Küratif değildir
 • Zil tedavisiyle karşılaştırıldığında farmakolojik tedavi ile başlangıçtaki başarısı aynı olsa da farmakolojik tedavinin başarısı geri dönüşümlü olabilir.

Desmopresin asetat

 • Tedavinin bir şeklidir.
 • Tableti vardır ve 02-06 mg gece yatarken verilir.
 • Daha önce nasal spreyleri (10 ug/1 puf) ve 1-4 puf kullanılırdı.
 • Artık nezleli çocuklarda etkisi değişken olduğu için tabletler tavsiye edilir.
 • Sıvı kısıtlanır ve kusma ishal durumlarında kullanılmaz.
 • Sprey kullanan birkaç çocukta hiponatremi bildirilse de tablet kullananlarda bildirilmemiştir.
 • Çocukların %40 da etkilidir ve 3-6 ay kullandıktan sonra doz azaltılarak kesilmelidir.
 • Azaltılma aşamasında enüresis tekrarlarsa ilk doza geçilir.
 • Uzun süreli kullanımının yan etkisi yoktur.

Trisiklik antidepresan

 • İmipramin kullanılır.
 • Antikolinerjik ve alfa adrenarjik etkileri vardır.
 • İdrar atılımını hafifçe azaltır.

Doz;

 • 6-8 yaşlarında 25 mg
 • 9-12 yaş; 50 mg
 • 12 yaş üstünde 75 mg
 • Başarı oranları %30-60
 • Yan etkileri; Anksiyete, uykusuzluk, ağız kuruluğu ve kalp ritmi etkilenebilir.
 • Çocuklarda zehirlenmelerin en sık nedenlerinden birisidir.

Oksibutinin klorid

 • Saf antikolinerjiktir.
 • Cevap oranı düşüktür.
 • Etki süresi sadece 6 saattir.
 • Üropan şrp 5mg; 2×1 ölçek (maks 4×1)

Kombine tedaviler

 • Başarısız vakalarda uygulanır.
 • Örneğin alarm tedavisi ve desmopresin çok etkili bir tedavi yöntemidir.
 • Oksibutinin klorid ve desmopressin kombinasyonu da tek başına kullanımdan daha etkilidir.
 • Desmopressin ve imipramin kombine edilmez.

Düurnal inkontinans

 • Nörolojik anormalliklere sekonder olmayan gündüz inkontinans çocuklarda sıktır.
 • 5 yaşında çocukların %95’i, 7 yaşında %96 kurudurlar ve %15 ürgency (acil idrar isteği) vardır.
 • Gündüz inkontinansın en sık nedeni pediatrik unstabil idrar torbasıdır.

Çocuklarda idrar inkontinansın nedenleri

 • Pediatrik unstabil bladder
 • Sıktül
 • Sfinkter anomalileri (epispadias, örogenital sinüs anormalliği)
 • Nörojenik
 • Overflow inkontinanas
 • Travmatik
 • İatrojenik
 • Davranışsal
 • Detrüsör sfinkter disinerji
 • Nonnörojenik nörojenik bladder (Hinman sendromu)
 • Vaginal voiding
 • Gülme inkontinansı
 • Sistit
 • Ektopik üreter ve fistül
 • Kombinasyon

Öyküde

 • İnkontinans sıklığı,
 • İnkontinans peryodundaki idrar volümü,
 • Acil sıkışma,
 • Gülme sırasında olup olmadığı,
 • İdrar sonrası olup olmadığı sorulur.
 • İdrarın sıklığı ve nokturnal enüresisin olup olmadığı, idrar akımı devamlı olup olmadığı, mesanenin kısmı boşalmasına duyarlık azalması değerlendirilmelidir.
 • Nörolojik problemler, İYE, reflü, nörolojik bozukluklar, dublikasyon anomalilerinin aile hikayesi değerlendirilmelidir.
 • Barsak hareketleri de değerlendirilir çünkü enkoprosis ve konstipasyonlu çocuklarda sıktır.
 • Diurnal inkontinans seksüel kötüye kullanımda görülebilir.
 • Fiziksel muayene ile organik neden bakılır; kısa boy, büyümüş böbrek veya idrar torbası, konsitipasyon, labial yapışıklık, üreteral ektopi, sırtta veya sakral anomaliler bakılır.
 • TİT ve İK yapılmalıdır
 • Postmiksiyonel resüdüel volüm, idrar akımı değerlendirilir
 • Görüntüleme yöntemleri önemli fizik muayene bulgusu, idrar yolu anomalilerinin aile hikayesi, uygun tedaviye cevap vermeyenler için saklanmalıdır
 • Renal US voiding sistogrofi ile birlikte veya olmaksızın bakılır
 • Ürodinami; eğer nörolojik hastalık bulgusu varsa veya ampirik tedavi etkili değilse yapılmalıdır.

Pediatrik unstabil idrar torbası

 • Sık idrar, sıkışma, birden idrar kaçırma vardır.
 • Kızlar sıklıkla bacaklarını birleştirirler ve eğilirler (vinsent eğilmesi)
 • Sıklıkla bu çocukların idrar torbası küçüktür ve kuvvetli inhibe edilemeyen kontraksiyonlar görülür.
 • EN’lı çocukların %25 inde unstabil idrar torbası vardır.
 • Çoğu çocuk inkontinans öncesi idrar isteği duymaz.
 • Kızlarda tekrarlayan IYE sıktır ve infeksiyondan sonra da uzun bir süre devam edebilir.
 • İnkontiansa İYE sekeli mi yoksa voding disfonksiyonun mu tektrarlayan İYE neden olduğu açık değildir.
 • Voidind sistografide sıklıkla üretra genişlemesi görülür, daralmış idrar torbası boynu ve mesane duvarı hipertrofisi görülür.
 • Üretral bulgu ekternal üriner sfinkterin yetersiz gevşemesiyle sonuçlanır.
 • Konstipasyon sıktır.
 • Daima düzelir ancak düzelme zamanı değişkendir bazen genç yaşlara kadar devam eder.

Tedavi

 • Başlangıç tedavisi her 1-2 saatte bir idrar zamanlamasıdır.
 • Konstipasyon ve IYE tedavi edilmelidir
 • Diğer tedaviler; ekzersiz tedavisi unstabil idrar torbası kontraksiyonunu azaltabilir.

Farmokolojik tedavi

 • Oksibutinin klorid
 • Farmokolojik tedavi etkiliyse doz azaltılarak kesilmelidir
 • Tedavi cevapsızsa ürodinami çalışmaları yapılmalı ve sfinkter kusurları değerlendirilmelidir

Hinman sendromu (Nonnörojenik nörojenik idrar torbası= Detrisör-sfinkter disinerji)

 • Çok ciddidir.
 • Nörolojik anomali olmaksızın idrar yaparken eksternal sfinkterin gevşemesinde yetersizlik vardır.
 • Tipik olarak kesik kesik idrar, gece ve gündüz ıslatma ve tekrarlayan IYE görülür.
 • Birlikte kontipasyon ve enkoprois vardır.
 • Bu çocuklara VUR, Trabeküllü idrar torbası ve idrar akım hızında azalma görülür.
 • Ciddi vakalarda hidronefrozis, renal yetmezlik ve son evre böbrek yetmezliği görülür.
 • Bu sendrom patogenezinde anormal işeme alışkanlığı vardır.
 • Ürodinami ve sipinal MR; mesane disfonksiyobnun nörolojik nedenlerini dışlamak için gereklidir.

Tedavi

 • Komlekstir
 • Konstipasyon tedavisi
 • Antikolinerjik tedavi
 • İdrar ekzersizi
 • Alfa blokör tedavi
 • Davranışsal tedavi
 • Botox; Bazı çocuklarda eksternal sfinktere botilium toksini enjekte edilir
 • Ciddi vakalarda intermittan katerizasyon

Nadir işeme

 • Genellikle İYE da olur.
 • Günde normalde 4-7 olması gerekirken burda 1-2 kez olur.
 • İdrarın boşaltılmamasıyla bakteri çoğalmasına ve tekrarlayan IYE yapar.
 • Davranışsaldır.
 • Bazen konstipasyon vardır.
 • İYE varsa tedavi edilmeli ve idrar torbası tam boşaltılmalıdır.

Vajinal voiding

 • Kızlar ayağa kalkınca olur.
 • İdrar volümü genelde 5-10 cc
 • En sık nedenlerinden biri labial yapışıklıktır.
 • Genelde kiloludurlar ve bacaklarını genişce ayırmadan idrarlarını yaparlar.
 • Tedavide topikal östrojen krem verilir ve bacaklarını ayırarak idrar yapmaları önerilir.

Kızlarda inkontinasın diğer nedenleri

 • Ektopik üretra; Genellikle çift toplama sistemi vardır ve idrar torbası vajina veya distal üretraya açılır.
 • Tüm gün boyunca idrar damlaması olur
 • Bazen vajinal sıvı gelmesiyle karışır
 • US, IVP,CT
 • Gülme inkontinansı
 • 7-15 yaş kızlarda olur
 • Gülme sırasında sfinkterde ani gevşeme olur
 • En etkili tedavi düşük doz metilfenidat (Ritalin 10 mg) 1×1/2-1
 • Epispadiasa sekonder total inkontinans

İnkontinans olmaksızın işeme bozuklukları
(Pollakuria)

 • Bazı çocuklar hiçbir bozukluk olmamasına rağmen her 10-15 dakikada bir idrar yapar
 • 4-6 yaşında tuvalet eğitimi sonrasında olur (Tuvalet eğitimi 2-4 yaşında olur)
 • 2-3 ayda kendiliğinden düzelir.
 • IYE olmaksızın bazı çocuklarda makroskopik veya gross hematüriyle birlikte dizüri olur.
 • Sıklıkla hiperkalsirüye sekonderdir.
 • Tiazid diüretikle tedavi edilir.