Paranteral Sıvı Tedavisi Sunumu

Paranteral Sıvı Tedavisi

Vücut yüzeyi (m2)

İNDİKASYONLAR

 • Şok
 • Bilinç değişikliği
 • Karında distansiyon
 • Bağırsak seslerinin alınamaması
 • Oral tedaviye rağmen aşırı kusma veya ağır ishal
 • Aspirasyon riskinin artması
 • Damaryolu açılma indikasyonları
 • Preoperatif ve postoperatif
 • Adelosanlar 12-18 saat açlığı tolere edebilir.
 • 6 aylık bir çocuk 8 saati tolere edemez.
 • İdame sıvılarındaki glikoz hastaların normal kalorik ihtiyacının %20’sini sağlar.
 • İdame sıvılar kalori, protein, yağ ve mineral, Ca, P, Mg ve bikarbonat gibi elektrolit ihtiyacını karşılayamaz.
 • Her gün %0.5-1 tartı kaybı olacağı için birkaç günden fazla eneteral beslenemeyecek çocuklarda total parenteral nutrisyonla beslenmelidir.
 • İdame sıvısı

DEHİDRATASYON

 • 1. basamak dehidratasyon derecesi saptanmalıdır

Hafif dehidratasyon

 • 1 yaş altı: %5
 • 1 yaş üstü: %3 tartı kaybı
 • Normal veya nabız artışı
 • İdrar atılımı azalmış
 • Susuzluk
 • Klinik normal

Orta dehidratasyon

 • 1 yaş altında: %5-10
 • 1 yaş üstünde: %3-6
 • Taşikardi
 • İdrar azalmış veya yok
 • Letarjik
 • Çökmüş göz ve fontonel
 • Gözyaşı azalmış
 • Kuru mukozalar
 • Cilt turgoru azalmış
 • Kapiller doluş zamanı gecikmiş (>1.5 saniye)
 • Soğuk, solgun

Ciddi dehidratasyon

 • 1 yaş altında: > % 10
 • 1 yaş üstünde: > %6
 • Periferik nabızlar hızlı ve zayıf
 • Tansiyon düşük
 • İdrar yok
 • Çökük göz ve fontonel
 • Gözyaşı yok
 • Mukozalar kuru
 • Cilt turgoru azalmış
 • Kapiller doluş zamanı çok gecikmiş (>3 sn)
 • Şuur deprese
 • Hipernatremik dehidratasyonda klinik baskılanırken hiponatremik dehidratasyon beklenenden daha ağırdır.
 • Yenidoğanlarda genellikle hipernatremik dehidratasyon görülür.
 • Yetersiz su alımı
 • Zayıf oral alımı
 • Hipotonik sıvı kaybı

Laboratuvar

 • Dehidratasyon derece ve niteliğini değerlendirmede kullanılabilir.
 • Tedaviye kılavuz olabilir.
 • Hastanın yatakta dikkatli gözlenmenin yerini alamaz.
 • Ciddi dehidratasyonda tedavi daima laboratuar sonuçlarını beklemeden başlanır.

Hemokonsantrasyon

 • Hemokonsantrasyon doğrulanması Hb, Htc, artmasıyla gösterilir.
 • Hb ve Htc ciddi dehidratasyonda normal olmasına rağmen doktor hemokonsantrasyon mevcudiyetinden şüphelenir.
 • Altta yatan anemi Fe eksikliği anemisi olabilir.
 • Serum veya plazma elektrolit değerleri sıklıkla yardımcıdır.
 • Serum Na değeri dehidratasyonun tipini tanımlar.

Serum K değeri

 • Genelde artmış veya normaldir.
 • Hiperkalemi asidozla veya renal fonksiyon azalmasıyla ilişkilidir.
 • Hiperkalemi varlığında paranteral K uygulaması kontraendikedir.
 • Anyon gap
 • Katyon (Na ve K) ve anyon (Klor ve bikarbonat) ölçümlerinin toplam farkları normalde 12 +_ 4 mEq/L ve anyon gap denir.
 • Anyon gap artar.
 • Renal fonksiyonu azalan vakalarda
 • Sülfat, fosfat, ve diğer ölçülemeyen anyonların retansiyonu ve ketosis vakalarında
 • Laktik asidoz (Kas perfüzyonu azalmasıyla doku harabiyeti sonucu)

Kan üre nitrojeni ve serum kreatinin

 • BUN ve kreatinin dehidratasyon değerlendirilmesinde kullanılabilir.
 • Renal parankim hasarı olmadan volüm kaybı olduğunda BUN artar ve kreatinin hafif artar veya artmaz.
 • Ürenin proksimak tubuluslarda pasif emilimi artar.
 • Yetersiz protein alımında orta ve ciddi hipertansiyonda BUN yükselmeyebilir.
 • Üre protein yıkımından ortaya çıkar.
 • Katabolizmanın arttığı glikokortikoid kullanımında ve GIS kanamasında üre oluşumu artar.
 • Kreatinin hafif artar ama yüksek artmışsa renal yetmezlik geliştiğini gösterir.
 • Volüm kaybına bağlı akut tubuler nekroz gelişir.
 • GFR azalmasından dolayı ciddi dehidratasyonda artar.
 • Oligurik çocukta idrar akımı azalması nedeniyle proksimal tubulustan ürenin tekrar geri emilimi ile azotemi oluşurken serum kreatinin düzeyi normal olabilir.
 • Bazen kronik renal yetmezlik olabilir.
 • Renal ven trombozu infantlarda ciddi dehidratasyonun komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilir. (Trombositopeni ve hematuri görülebilir)
 • Yaşla bazal kreatinin seviyesi artar.

İdrar analizi

 • İdrar özgül ağırlığı
 • Özgül ağırlık dehidrate olmayanlarda 1020’den düşüktür.

Dehidratasyonda idrar sedimenti

 • Hyalen ve granüler silendir
 • Birkaç eritrosit ve lökosit
 • 30-100 mg/dl proteinüri
 • Dehidratasyona rağmen idrar akımı normal olması
 • Tuz kaybettirici nefropati

Dehidratasyon olmasına rağmen idrar dansitesi düşük olan durumlar

 • Kr. Renal hastalığı olanlarda,
 • Primer veya sekonder Dİ gibi idrar konsantre edebilme defekti olanlarda dehidratasyona rağmen idrar dansitesi 1020 altında olabilir.

Metabalik asidoz

 • Klinik olarak Kussmaul solunum derin ve sık solunum metabolik asidozun önemli belirtisidir.
 • Barsaklardan bikarbonattan zengin sıvı atılması
 • Hipovolemiye bağlı doku perfüzyon bozulmasıyla periferik dokuda fazla organik asit yapılması
 • idrar yapılımı azlığı ile de organik asitlerin yeterince idrarda atılamaması

Metabolik alkaloz

 • Kusma
 • NGS ile kayıp

Laboratuvar

 • Azotemi (üre, kreatinin yüksek)
 • Hematokrit, eritrosit sayısı (yüksek ise değerli)
 • Total protein değeri yüksek
 • Serum osmaliritesi (normal, düşük veya yüksek)
 • Serum sodyum düzeyi (normal, düşük veya yüksek)
 • Serum potasyum düzeyi (normal, düşük veya yüksek)
 • Kan pH’sı düşük, yüksek
 • Serum HCO3 düzeyi (düşük, yüksek)
 • Serum klorür düzeyi (normal, düşük veya yüksek)

Sıvı Tedavisi

 • Başlangıç tedavisi (Bolus, restorasyon, şok tedavisi)
 • Defisit
 • İdame
 • Devam eden kayıplar (Replasman tedavisi)
 • İv
 • İO
 • İntraperitoneal

Başlangıç tedavisi (Bolus, restorasyon, şok tedavisi)

 • ESS volumünü özellikle plasma völümünü hızlı bir şekilde şokun önlenmesi veya tedavisi için genişletmektir.
 • 20 cc/kg /20 dak
 • Ciddi dehidratasyonda multipli dozlar mümkün olan en hızlı bir şekilde verilir.
 • Dolaşımın düzelmesi için gerektiği kadar (İhtiyaç olduğu kadar tekrarlanır)
 • SF
 • Ringer laktat (Na: 130 mEq/L, Cl: 109 mEq/l) (Hiprnatremikte verilmez)
 • Metabolik alkolozda veya sadece kusması olan ve metabolik alkoloz tahmin edilen durumlarda laktat alkolozu daha da kötüleştirebileceğinden RL verilmez.
  Hızlı volüm replasmanı
 • 20 cc/kg SF veya Ringer laktat/ 2 saatte

DEFİSİT TEDAVİSİ

 • Dehidratasyon derecesine göre defisit miktarı hesaplanır.
 • Dehidratasyon çocuklarda sıklıkla gastroenterit nedeniyledir.
 • Hastaların çoğu oral rehidratasyon ile tedavi edilir.
 • Hiponatremik ve izonatremik dehidratasyonda 24 saate düzeltilir.
 • Hipernatremik dehiratasyonda daha yavaş verilir.

İDAME

 • Amaç?

Glikoz

 • İdame sıvıları genellikle %5 dekstroz içerir ve 1 gr glikoz 3.4 kalori sağlar
 • Keton oluşumunu engeller
 • Protein yıkımını en aza indirir

İdame

 • İdrar 40-70 cc/kg ————————>%60
 • İnsensibile (görünmeyen)—————>%35
 • -Akciğer (1/3) 15 cc/kg
 • -Deri (2/3) 30 cc/kg
 • Feçes 5 cc/kg——————————>%5
 • Endojen su üretimi 10-15 cc/kg

İdame ve elektrolit sıvısı düzenlenmesinde çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Ciltten kayıp fototerapi ve radyan ısıtıcı altında özellikle prematür yenidoğanlarda görülür.
 • Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 100-200 cc/kg/24 saat kadar kayıp olabilir.
 • Yanıklarda ciddi kayıplar görülebilir.
 • 1 C ateş yükselmesi %10-15 kayıp oluşturur.

İdame sıvısı

 • 3-10 kg: 100 cc/kg
 • 10-20 kg: 50 cc/kg
 • > 20: 20 cc/kg
 • 1500cc/m2
 • Max idame: 2400 cc (Çok nadir durumlar hariç) ve 100 cc/saat hızında
 • Karışım hazırlamak hem pahalı hem zaman alır.
 • Spesifik karışıklar ticari olarak vardır.

İnsensibile su kaybı artışı

 • Artmış aktiviteyle (>%30)
 • Ateşle (her 1 derece için %12)
 • Hiperventilasyon
 • Fototerapi

İdrarla su kaybı

 • ADH salınım bozukluğu
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği
 • Genitoüriner trakt obstriksiyonu

Sodyum rejimi

 • Kistik fibroz
 • Tuz kaybettirici nefrit
 • Diüretik tedavi
 • İdame sıvı seçimi
 • 1 yaş üstünde (10 kg üstünde) %5 dekstroz ½ NaCl + 20 mEq/L KCL

Sıvı türü seçildikten sonra volüm ve elekrolit bileşimi kontrol edilmelidir.

 • Altta yatan böbrek fonksiyonunu etkileyen bozukluk varsa K yüksek olabilir veya K atılımı yetersiz olabilir, 20 mEq/kg K tolere edemez
 • Tüm çocuklarda ağırlık, idrar miktarı, elektrolit bozukluğu, hidrasyon durumu, hiponatremi ve diğer elektrolit anormalliklerine göre içerik ve sıvı miktarı ayarlanır.
 • ADH üreten hastalar su tutabilir, su intoksikasyonuna bağlı hiponatremi gelişir
 • Volüm azalması veya diğer mekanizmalarla (ADH fazla olan hastalar yüksek Na içeren sıvı, sıvı hızını azaltılması veya iki staratejinin birleştirilmesi şeklinde stratejiler uygulanabilir)
 • Altta yatan hastalıklar nedeniyle persistan ADH salınımı olan hastalarda idame sıvısı kısıtlanır.
 • Uygunsuz ADH
 • KKY
 • Nefrotik sendrom
 • KC hastalığı
 • Tedavi kişiselleştirilir.
 • Dikkatli izlem gerekir.
 • Spesifik önlemler düşük-normal Na konsantrasyonu veya hiponatremisi bilinen hastalarda gerekir
 • İV sıvı komplikasyonu olarak hiponatremi cerrahi operasyonlardan sonra özellikle volüm kaybı olan hastalarla ilgilidir
 • Cerrahi hastalar cerrahi sırasında postop cerrahi sonrası alınan odada 6-8 saatlik sürede izotonik sıvılar verilir (SF, RL) (idame serum ihtiyacının 2/3 ü olacak şekilde verilir
 • 8 saat sonundaki idame sıvılar küçük hastalarda bile %02 NaCL verilme zorunluluğu olan hastalar dışında ½ NaCl verilmelidir.
 • İV sıvı verilenlerde elektrolitler en azından günlük bakılmalıdır.
 • ADH üretiminin diğer potansiyel nedenleri olan hastalarda elektrolit, sıvı alımı ve idrar miktarına göre düzenlenir.
 • Volüm kaybı muhtemel olan hastalarda izotonik sıvı (SF, RL) 20 cc/kg olacak şekilde idame sıvıya geçmeden önce verilebilir.
 • Hasta %5 dekstroz ½ NaCL + 20 mEq/l KCL sıvısı verilir.
 • Volüm kaybının muhtemel olduğu hastalarda spesifik bir indikasyon olmadıkça 1/5 NaCl verilmez.
 • Volüm kaybı riski oluşturmasından dolayı ADH yükselmesi riski olan hastalarda hiponatremiden kaçınmak için idame sıvısından daha az sıvı verilir.

Potasyum

 • Uygun renal fonksiyon gösterilmesi
 • Hasta idrar yaparsa
 • Tamamen normale düzeltilmesi

K

Hipokalemi

 • Kusma
 • NGS’den kayıp
 • Metabolik alkoloz
 • İdrarla K kaybı

K ilavesi

 • Uzamış ishal
 • Hipokalemik alkaloz (plor stenozu)
 • Diabetik ketoasidoz

Hiperkalemi

 • Metabolik asidozda hücre içinden dışarı çıkar.
 • Renal yetmezlik
 • 24 saatlik sıvı hesaplanır; İdame + defisit (verilen sıvılar çıkarılır)
 • %5dekstroz1/2 SF + KCL 20 mEq/L
 • Devam eden kayıplar ilave edilir.
 • K klinik duruma göre daha az ihtiyaç olabilir.
 • Hasta idrar yapmadan sıvılara K konulmaz.

Solüsyonlar

kal Na K Mg Cl La As Ca
%09 naCl

% 5 dekstroz

%10dekstroz

%20 dekstroz

%5 dekstz %0.2 naCL

%5 dekstz %0.9 NaCL

%5 dekstz %0.45 NaCl

İsolayt

İsolayt-M

İsolayt-P

Ringer

Laktatlı Ringer

%5 dekstz Ringer laktat

 

200

400

800

200

200

200

200

200

154

34

154

77

140

40

25

147

130

130

10

35

20

4

4

4

3

3

154

34

154

77

103

103

22

109

109

109

23

28

28

28

47

20

5

3

3

3

Normal plasma osm: 285-295

 • Çocuklarda idame sıvısı için genelde ½ Sf, 0.2 SF kullanılır.
 • Hipoosmotik sıvılar hemoliz yapar ancak yüksek osmolariteli sıvılar problem yaratmaz.
 • 1/5 SF osmolaritesi 68 dir ve periferik uygulanmaz (%5 dekstroz %02 NaCl ise 346)
 • %5 dekstroz ½ NaCl + 20 mEq/L KCl osmolaritesi 472 dir.
 • Hipotonik sıvıların fazla kullanılması hiponatremiye neden olur ve ciddi sekellere neden olabilir.
 • Su intoksikasyonundan kaçınmanın diğer bir yolu da infüzyon hızının yavaşlatılmasıdır.
 • Plasma (Kougulasyon bozukluğu varsa)
 • Kan (Anemi varsa)
 • %5 albumin (Hipoalbuminemi ağırsa)

Kolloid sıvı verilecekse dikkat

 • Hipertansiyon
 • Renal disfonksiyon
 • Miyokardiyal disfonksiyon

Replasman tedavisi (Devam eden kayıplar)

 • GIS yol önemli su kaybı nedenidir.
 • K kaybıyla hipokalemiye neden olur.
 • Gaitada bikarbonat seviyesi yüksektir ve diareli çocuklarda genellikle metabolik asidoz gelişir.
 • Kusma veya NGS den kayıp metabolik alkaloz yapar.
 • Tüm GIS kayıplarında elektrolit ve volüm kaybı sıvı tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kaybedilecek kayıplar tahmin edilemeyeceği için oluşan kayıplar yerine konur.
 • Genellikle kaybın miktarı ve hızına göre değişmekle birlikte 1-6 saatlik kayıplar yerine konur.

Diare için replasman tedavisi

 • Na: 55 mEq/L
 • K: 25 mEq/L
 • Bikarbonat: 15 mEq/L

Gastrik sıvı kaybı

 • Kusma
 • NGS ile kayıp
 • Gastrik sıvının K seviyesi kısmen düşük olmasına rağmen sıklıkla hipokalemi gelişir.

İdrar

Su kaybının önemli bir nedenidir

Böbrek yetmezliği ve Uygunsuz ADH idrar volümü azalmasına neden olur

Sıvı ihtiyacı azalabilir

İdrarla sıvı kaybı artışı

 • Postobstruktif diürezis
 • ATN un poliürik fazı
 • DM

Poliüride elektrolit kaybı değişkendir.

Dİ da elektrolit konsantrasyonu düşüktür.

Obstruktif üropatide elektrolit yüksektir.

Sıvı tedavisinin renal atılım değişikliğine göre düzenlenmesi

Oliguri

 • İnsensible sıvı verilir (İdamenin %25-40)
 • Oluşan idrarın 1cc ne 1cc ½ SF ile yerine konur.

Poliüri

 • İnsensible sıvı (%25-40)
 • İdrar elektrolitleri ölçülür.
 • idrar elektolitlerine göre atılan idrarın 1cc ne 1 cc ilave edilir.
 • Tartı ve idrar çıkışına göre sıvı düzenlenir.
 • Böbrek yetersizliğinde K atılımı olmadığından düşük miktarda verilir veya verilmez.
 • Cerrahi direnler ve toraks tüpüyle ölçülebilir sıvı kaybına neden olabilir.
 • Göğüs tüpünden kayıp izotoniktir.
 • Genellikle SF veya RL ile replase edilir.
 • Toraks tüpü ile fazla protein kaybı olacağı için replasman sıvısına %5 albumin ilave edilebilir.
 • Asit ve ödem gibi durumlarda intravasküler alandan interstisyel alana sıvı geçişi olabilir.
 • Tartı kaybı olmaz.
 • SF veya RL ile replase edilir.

Dehidratasyon Tipleri

 • Hipertonik (hipernatremik)

(serum Na: >145 mEq/L)

 • Hipotonik (hiponatremik)

(serum Na: <135 mEq/L)

 • İzotonik (izonatremik)

(serum Na: 135-145)

Hiponatremik dehidratasyon: <135

 • (Hasta serumu-Gerçek sodyum)x0.6xkg
 • Fazla Na kaybı olması
 • Elektrolitten fakir sıvı verilmesi
 • Renal tuz kaybı
 • Na’dan zengin ishal (kolera)

Hiponatremik dehidratasyon özellikleri

 • Hiponatremiye bağlı nörolojik bulgular görülebilir.
 • Sıvı hücre içine kaydığı için dehidratasyon şiddetine göre daha ağır bulgular vardır.
 • Hiponatremide SF veya RL verilir.
 • Serum Na unun fazla düzeltilmesi (135 mEq/L) santral pontin myelinolysise neden olur.
 • 12 mEq/24 saatten daha fazla Na düzeltilmemeli.
 • İdrar yapıncaya kadar K verilmez.
 • Böbrek fonksiyonlarına göre K düzenlenir.
 • Na düzeylerine göre sıvı düzenlemesi yapılır.
 • Hiponatremiye bağlı konvulsiyon olursa %3 NaCl verilir.
 • %3 NaCl ile 1cc/dakika hızında maksimıum 12 cc/kg olacak şekilde iv

Hipernatremik dehidratasyon: >145

 • Serebral hemoroji
 • Tromboz (Serebral, renal venler ve diğer organlarda da tromboz
 • Subdural efüzyon
 • Serebrospinal sıvıda artmış protein (serabral hasar?)
 • Konvulziyon
 • Daha hafif klinik bulgular
 • Dokunmaya hassas
 • Hipertonisite ve hiperefleksi vardır.

Mekanizma

 • Serebral hücre dışına su çıkışı
 • Selüler dehidratasyonu önlemek için nöronlar;
 • Taurine
 • Myo-inositol
 • Glutamine
 • Gliserofosforilkolin yapar.

Tedavi

 • 12 mEq/24 saatten daha yavaş
 • Ağırlık artışı günlük %5 den daha az olmalı
 • Bolus olarak daha hipotonik olmasından RL verilmez SF verilir.
 • Hızlı Na düşürülmesi mortalite ve morbidite nedenidir.
 • Hızlı düzeltmeyle beyin ödemi, beyin herniasyonu görülebilir.
 • Na düşmesi kabaca serbest su oluşumuyla ilişkilidir.
 • Küçük çocuklarda daha yüksek miktarda serbest su ihtiyacı yüksek insible sıvı kaybından dolayıdır.
 • Başlangıç tedavisi %5 dekstroz ½ NaCL verilir.
 • 1yaş altında daha fazla insibıl su kaybı olduğundan %5dekstroz1/5 NaCl tercih edilir.
 • Dİ da daha fazla hipotonik sıvılar verilir.
 • Ciddi hipernatremide 2 sıvı %5 dekstroz ¼ NaCL ve %5dekstroz NaCL verilebilir.
 • Na hızlı düşerse ya hızı azaltılır ya da konsantrasyon artırılabilir.
 • K idrar yapıncaya kadar konulmaz.
 • Hızlı Na düşmesine bağlı konvulsiyonda %3 NaCl 5 cc/kg düzeltebilir.
 • Ciddi hipernatremide oral beslenmez.
 • İntravasküler volüm restorasyonu
  SF: 20cc/kg/20 dak (İV volüm restore oluncaya kadar tekrarlanır)

Başlangıç Na değerine göre düzeltme zamanları

 • 145-157: 24 sat
 • 158-170: 48 saat
 • 171-183: 72 saat
 • 184-196: 84 saat

Sıvı

 • % 5 dekstroz 1/2 NaCL (Kontraindikasyon olmadıkça idrar yapınca 20 mEq/L KCL)
 • Hız: İdamenin 1.25-1.5 katı

Serum Na ve klinik duruma göre ilave sıvı

Volüm kaybı bulguları varsa

 • 20 cc/kg SF

Serum Na hızlı düşerse

 • İV sıvı konsantrasyonunu artır
 • İV sıvı hızını azalt

Na yavaş azalırsa

 • İv sıvının Na konsantrasyonunu azalt veya
 • İV sıvı hızını artır
 • Devam eden kayıpları yerine koy

Tedavi izlemi

Vital bulgular

 • Nabız
 • TA

Alınan ve çıkarılan sıvı

 • Sıvı alımı
 • İdrar miktarı ve dansite

Fizik Muayene

 • Kilo
 • Volüm kaybı veya artışının klinik bulguları

Elektrolitler

 • 48-72 saat içinde kademeli düzeltilmesi içerikten daha önemli
 • İçerik bikarbonat ve Cl kombinasyonu 25 mEq/L sodyum
 • 40 mEq/L Na, 40 mEq/L K

Tedavi sırasında komplikasyonlar

 • Osmalaritenin düşmesiyle beyin hücrelerinin su toplaması
 • Konvulziyon
 • Hipokalsemi

Konvulziyon

 • Antikonvulzanlar
 • %3 NaCl 3-5 cc/kg iv veya
 • Mannitol veya
 • Hiperventilasyon

Nutrisyonel eksiklik

 • Uzayan sıvı tedavisinde
 • Kalori artırılmalı

Cevabın değerlendirilmesi

 • Tartı
 • Klinik (Turgor, KDZ, gözyaşı, ağlama)
 • Gaita
 • idrar miktarı ve dansitesi
 • Serum ve idrar elektroliti?
 • EKG
 • SVB

İzlem ve ilave tedaviler

 • Klinik duruma göre sıvı tedavisi modifiye edilebilir.
 • Tansiyon düşüklüğü ve kalp hızının artması sıvı bolusundan muhtemel fayda sağlayabilir.
 • SVB kritik hastalarda sıvı durumunu göstermede önemli bir göstergedir.
 • Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı dehdrate çocukta önemlidir.
 • Tedavinin 8 saati sonrasında ishal nedeniyle verilen sıvı yeterli gelmeyebilir.
 • İdrar miktarı ve idrar dansitesi tedavi başarısını değerlendirmede kullanılabilir.
 • İdrar çıkışının normale gelmesi ve dansitenin 1010 altında olması hidrasyonun iyi bir göstergedir.
 • Fizik muayenede dehidratasyon bulguları düzelmiş, dansite 1010 altında olmuşsa İV sıvı azaltılmalıdır.
 • Dehidratasyon bulguları varsa sıvı tedavisine devam edilir
 • Günlük tartı bakılır..
 • İv sıvı tedavisi alan çocuklarda günlük elektrolit bakılır.
 • Bu hastalar Na, K ve asid baz bozuklukları için risklidir.
 • Elektrolit trendinin izlenmesi önemlidir.
 • Na 136 ise normaldir.
 • 12 saatten önce Na 146 ise 12-24 saate hipernatremi gelişeceği açıktır.
 • İlave sıvı verilerek önlem alınmalıdır.
 • Hipokalemi ve hiperkaleminin ikisi de ciddidir.
 • Kreatinin yükselmesi ve K: 5 üstünde olan hastalarda K düşünceye kadar sıvıya K konulmaz.
 • K: 2.5 mEq/L seviyesinde olan hastalarda ilave K konur.
 • Metabolik asidoz dehidrate çocuklarda çok ciddi olabilir.
 • Böbrekler normal olsa da renal fonksiyon bozulduğundan dolayı metabolik asidozu düzeltemeyebilir.
 • İV NaCl bir kısmı NaHCO3 veya Na asetatla replase edilmelidir.
 • Serum K seviyesi hastanın asit-baz durumunu düzenler.
 • Asidoz intraselüler K ekstraselüler alana hareket etmesi nedeniyle serum K u artırır.
 • Böylece asidoz düzeltilince K konsantrasyonu azalır.
 • Bu problemden kaçınmak için serum K seviyesi izlenir.

ORS

 • Na mEq/L: 90
 • Glikoz: 111 mmol/L
 • K: 20 mEq/L
 • CL: 80
 • Baz: 30
 • Osm: 311

Kronik malnutisyonlu çocukta sıvı tedavisi

 • Protein eksikliğinden dolayı üre yükselemeyebilir.
 • Böbreklerin konsantrasyon yeteneğinin kaybı olması nedeniyle TİT yanıltıcı olabilir.
 • Gastrik distansiyon yoksa ve oral alım yetersizse 30 kal/kg/gün NGS ile başlanıp 2 gün içinde 80-100 kal/kg/güne çıkılır ve daha sonra 250-300 kal/kg/güne kadar ulaşılır.
 • Protein desteği de kademeli artırılmalıdır.

Pylor stenozu

 • K replasmanının hızlı yerine konması (İdrar yapar yapmaz) dışında diğer durumlardaki dehidratasyondan farklı değildir.

Operasyon sırasında sıvı tedavisi

 • Küçük çocuklar 3 saate kadar aç kalabilir.
 • Defisit varsa yerine konur.

Cerrahi sırasında

 • Opreasyon sırasında doku travması ve anoksiden dolayı hücre içinden K’un seruma karışmasından dolayı K konulmaz.

Postoperatif

 • Anestezik maddeler ve narkotiklerden dolayı idrar atılımı azaldığı ve postoperatif ADH salınımı arttığı için idame sıvısının %85’i verilir.