Sistemik Lupus Eritamotozis Sunumu

Sistemik Lupus Eritamotozis

Tanım

Eklemler, böbrekler, hemotolojik ve SSS’ini içeren birçok hedef organlarda inflamatuar hasar oluşturan, otoantikorlarla karakterize nedeni bilinmeyen romatizmal hastalıktır.

Etiyoloji

 • Genetik
 • Hormonal ve çevresel faktörler
 • ANA
 • Nükleer antikorlar

                Anti-DNA

                Anti-Sm

 • Stoplazmik antikorlar

Anti-Ro, anti-La

 • ANA
 • Anti-çift-sarmal DNA
 • Anti Ro, anti-La
 • Anti-Sm
 • Anti-RNP
 • Antifoosfolipid antikor (Sıklığı aşağıya doğru azalır)
 • Lupuslu hastanın aile bireylerinde de bu otoantikorlar pozitif bulunabilir
 • HLA-B8, DR2, DR3 sıktır
 • Konj kompleman eksikliği lupus için risktir.

Prevalans

 • 4-250/100.000
 • Kızlarda sıktır.

Patogenez

 • Şüphelenilen kromozom 1. kromozomdur.
 • C1q, C2 ve C4 eksikliği vardır.
 • Anormal kompleman resöptörleri vardır.
 • Güneş ışınlarındaki ultroviyele ışınları nükleer materyellerin salınımıyla lupus bulgularını alevlendirir.
 • Dejenere olan nükleuslarla hemotoksilen cisimciği görülür.

Klinik

 • Genel: Yorgunluk, anoreksi, kilo kaybı, uzayan ateş, lenfadenopati
 • Kas-iskelet: Artralji, artrit
 • Cilt: Malar rash, diskoid lezyon, livido retikülaris, vaskülit
 • Renal: Glomerulonefrit, ht, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği
 • Kardiyovasküler: Perikardit (Kardiyak tamponat)
 • Nörolojik: Konvulziyon, psikoz, serebral venöz trombus, psödotümör serebri, aseptik menenjit, kolera, transvers myelit, periferal nörit
 • Akciğer: Plörotik ağrı, akciğerde kanama
 • Hemotolojik: Coombs pozitif hemolitik anemi, kronik hastalık anemisi, trombositopeni, lökopeni
 • Laboratuvar: Sed ve CRP yükselmesi, C3, C4 düşüklüğü, ANA pozitifliği, anti çift sarmal DNA
 • Semptomlar genellikle intermittan veya persistan
 • Kütönöz bulgular sıktır; Malar veya kelebek tarzında rash
 • Mukoz membrnlardaki vaskülitlerden dolayı mukoz membranlarda ülserler görülür
 • Çocuklarda diskoid lupus nadirdir (%2-3)
 • Alopesi, ürtikeryel lezyon

Kardiyak tutulum

 • Valvuler kalınlaşma ve verrükoz endokardit (Libman sacks hastalığı)
 • Kardiyomegali
 • Myokardit
 • İleti anomalileri
 • Korener arter vasküliti ve trombus
 • Akciğer tutulumu
 • Akut pulmoner hemoroji
 • Akciğer infiltrasyonu
 • Kronik fibrozis

Nörolojik tutulum

 • Santral ve periiferik sinir sistemi tutulumudur.
 • Hafıza kaybı olabilir.
 • Psikoz
 • MR ve CT normal olabilir.
 • Arteriel veya venöz trombusun görülmesi antifosfolipid sendromunu düşündürür (Bu sendromda tekrarlayan düşük, livido retikülaris, trombositopeni, Reynould fenomani)
 • Tromboembolizm lupus antikougulanı ve protein C rezistansı ile ilişkili olabilir.

Renal tutulum

 • Ht
 • Periferik ödem
 • Retinal vaküler değişiklik
 • Akut böbrek yetmezliği

Tanı

 • Klinik ve laboratuvar bulgularına göre yapılır.
 • 11 kriterden 4 ü olması gerekir.
 • 1997 de kriterler revize edilmiştir.
 • Pozitif ANA şart değildir (Ama çok nadir)
 • Kompleman düşüklüğü tanısal değildir.
 • Tanı için renal biobsi yapılabilir.

Revize edilen kriterler

1.Malar rash

2.Diskoid rash

3.Fotosensivite

4.Oral ülserler

5.Artrit (Non-erozif)

6.Serozit

7.Renal hastalık (500 mg/gün veya +++proteinüri)

8.Nörolojik tutulum

9.Hematolojik bozukluklar

Retikülositozla hemolitik anemi veya

Lökopeni <4000 veya

Lenfopeni < 1500 veya

Trombositopeni <100.000

10.İmmünolojik bozukluklar

Anti DNA veya

Anti SM veya

Antifosfolipid ak varlığının bulguları;

 1. Antikardiyolipin Ig veya IgM
 2. Lupus antikougulanı
 3. Son 6 ayda yanlış sfiliz pozitifliği

11.ANA

Ayırıcı tanı

 • Sistemik tutulumlu JRA
 • APSGN
 • ARA
 • İnfektif endokardit
 • Lösemi
 • ITP
 • İdiopatik hemolitik anemi

İlaca bağlı Lupus

 • Antikonvulzan, sulfanamid veya antiaritmikler gibi bazı ilaçlarla olur.
 • Antihiston ak pozitiftir.
 • İlaçların kesilmesiyle ateş, rash, pleroperikardiyal hastalık geriler.

Laboratuvar

 • Aktif lupusta ANA artmış ve C3,C4 düşmüştür. Bu iki test aktiviteyi gösterir.
 • Anti-Sm spesifik ancak aktiviteyi göstermez.
 • Anti-Ro ve La Sjögren birlikteliğini gösterir.
 • Hipergamaglobulinemi sık ancak non-spesifiktir.

Lupus antikougulana hastaların 2/3 ünde vardır ve antifosfolipid antikorlarıyla ilişkilidir.

PTT uzamıştır.

ANA pozitifliği

 • SLE
 • İlaca bağlı lupus
 • Jüvenil artrit
 • Dermatomyozit
 • Vaskülit sendromları
 • Skleroderma
 • İnfeksiyöz mononükleaz
 • Kronik aktif hepatit
 • Hiperekstensibilite

Tedavi

 • Etkilenen organ ve hastalık ciddiyetine göre değişir
 • Güneş koruyucu kremler kullanılır
 • Aktivite gösteren serolojiye göre takip edilir
 • Nonsteroidal anti-inflamatuarlar artrit ve artralji durumlarında SLE de hepototoksiteye eğilimli oldukları için ihtiyatla kullanılır

Hidroksiklorakin

 • Hafif cilt hastalığı, yorgunluk, artrit ve artraljide kullanılır
 • Tromboembolik hastalıkları azaltır.
 • Lupus antikougulanaı veya antifosfolipid antikoru veya trombozlu hastalarda lupus remisyona girinceye kadar antikougulan verilir.
 • Düşük ağırlıklı heparin seçilebilir; warfarin kullanılabilir

Kortikosteroid

 • Klinik ve otoantikorları kontrol eder.
 • Böbrek hastalıklarını düzeltir.
 • Sürviyi düzeltir.
 • Tedavi öncesi PPD yapılmalıdır.
 • 1-2 mg/kg başlanır ve aktivasyon durumuna göre düzenlenir.

Diğer tedaviler

 • Siklofosfamid
 • Metotraksat

Komplikasyonlar

 • Lupustan ölüm
 • İnfeksiyon
 • Nefrit
 • Santral sinir sistemi hastalığı
 • Akciğer kanaması
 • Myokard infarktüsü

Prognoz

 • 5 yıllık yaşam %90

Neonatal Lupus

 • Maternal IgG otoantikorların anneden transfer olan otoantikorlar (genellikle antiRo/SSA veya anti-La/SSB) 4. aydan sonra geçmesiyle olur
 • Konjenital kalp blogu (Bazen pace gerekir, inutero steroid faydalı olabilir), PR uzaması, kalp transplantasyonu gereken kardiyomyopati gelişebilir
 • Kütönöz lezyonlar (6 haftada başlar ve 4 ay sürer)
 • Hepatit
 • Trombositopeni
 • Nötropeni
 • Akciğer ve nörolojik hastalıklar
 • Neonatal başlangıçlı multisistem inflamatuar hastalıktan ayrılmalıdır.