Antibiyotik Tedavisi

Antibiyotikler KF’da yaşam süresinin artması için sorumlu anahtar bileşendir. Alevlenmenin erken döneminde göğüs fizyoterapisi artırılmalıdır ve oral antibiyotikler başlanmalıdır. Eğer ayaktan tedavi semptom ve bulguların düzelmesi için başarısız olursa veya semptomlar tedaviye rağmen kötüleşirse damardan tedavi başlanmalıdır.

Stafilokokkal enfeksiyonların tedavisi için oral kullanılan antibiyotikler; sefaleksin, amaoksisilin/klavulanik asittir.

Psödomanas için oral antibiyotikler trimetoprim-sulfametaksazol, tetrasiklin veya kloramfenikol hastalığın gidişinde bazı erken etkiler sağlayabilir. Kinolonlar, siprofloksasin çoğu psödomanas ailesine etkilidir. Siprofloksasinin önemli dezavantajı uzun kullanımını takiben psödomonas ailesine direnç gelişmesidir.

Bronşitin ciddi alevlenmesi için veya oral antibiyotiklerin yetersiz olduğu alevlenmelerde damar yolundan kullanımı tedavinin ikinci basamağıdır.

Staphylococcus aureus için oksasilin veya nafsilin kullanılan ilaçtır. Eğer Staphylococcus aureus penisiline dirençliyse vankomisin seçilecek antibiyotiktir. Pseudomonas infeksiyonları için en az iki ajan genellikle aminoglokozidlerle birlikte antibiyotik tedavisinin sinerji sağladığı için kullanılır.

Aminoglokozidler yapışkan hava yolu sekresyonlarına yeterli konsantrasyonua ulaşabilmesi için kistik fibroz olmayan hastalara göre daha yüksek serum konsantrasyonu sağlanmalıdır (8-12 μ/ml). Gentamisin veya antibiyotikler tobramisine ilave olarak 3. jenerasyon sefelosporinler (seftazidim) veya 3. jenerasyon penisilin (tikarsilin veya piperasilin) kullanılır.

Özellikle dirençli organizmalarda kullanılan diğer antibiyotikler amikasin, kolimisin, aztreonam, meropenem veya imipenemdir.

Eğer hem Staphylococcus aureus hem de Pseudomonas aeruginosa varsa klavulanik asitle tikarsilin veya piperasilin ile tozabaktam aminoglikozidle kombinasyon olarak kullanılır. Genellikle intravenöz antibiyotikler 10 gün kullanılır ve toplam tedavi süresi 2-3 haftadır. Tedavi amacı semptomları en iyi hale geriletmek, akciğer fonksiyonlarını düzeltmek ve akciğer grafisindeki değişiklikleri düzeltmektir. Bunlar sağlandığı zaman genellikle hava yolunda Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa’dan temizlenemez.  Son yıllarda, Amerika Kistik Fibroz Kurumu desteği altında büyük ileriye dönük randomize kontrollü çalışmalarda Pseudomonas ilk tespit edildiği zaman hava yolundan temizlenmesi için antibiyotik başlanmıştır. Böylece kronik kolinizasyon sağlanıncaya kadarki sürenin uzadığı görülmüştür.

İki son çalışmada  antibiyotiklerin bronşit alevlenmesinin ciddiyetini azaltmaları ve akciğer fonksiyonlarının korunması için Pseudomonas aeruginosa  ile kolinize hastalarda idame tedavisi olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.

Yapılan 6 aylık çalışmada koruyucu maddeden yoksun inhale tobramisin olarak günde 2 kez alterne aylık tedavi akciğer fonksiyonlarını düzeltmiştir.

Günlük 250 mg oral azitromisinle tedavi akciğer fonksiyonlarını devam ettirmiş, inflamasyon ölçümlerini azaltmış ve hayat kalitesini iyileştirmiştir.

Özel Durumlar

Alerjik bronkopulmoner aspergillozisin özel durumu için kortikosteroid tedavisiyle birlikte oral antifungal tedavi hava yolu inflamasyonunu ve reaktivitesini azaltmak için kullanılır.

Atipik mykobakteriler hastalar ve klinisyenler için özel sorun oluşturur. Bu organizmalar hava yolu inflmasyonu enfeksiyonuna katkıda bulunduğu zaman tespit etmek zordur.

Eğer ağır hastalarda antibiyotik tedavisi cevap vermezse veya ateş, gece terlemesi veya kaşeksi ve akciğer BT’sinde nodul varsa ve balgam boyamasında yüksek aside dirençli basil yoğunluğu varsa bu hastalar aktif mykobakteriyel enfeksiyonu vardır ve çok sayıda ilaçla antimikobakteriyel tedavi gerekir. Atipik mikobakteriyel enfeksiyonlar tedavisi oldukça zordur. Uzun süre çok sayıda antibiyotik gerekir ve bakteri antibiyotiklere direnç geliştirir.

 

 

Prof. Dr. Ahmet Akçay