Hematürili Hastaya Yaklaşım Sunumu

Hematürili Hastaya Yaklaşım

Hematüri

 • Makroskopik
 • Mikroskopik
 • Persistan mikroskopik hematüri (aylık intervallerle 3 idrar analizinde büyük büyütmede 5 eritrositten fazla)
 • Okul çağındaki çocuklarda %0.5-2
 • Stickle hemoglobin (veya myoglobin) diğer kimyasal nedenlerden ayrılabilir.

İdrarda renk değişikliği

 • Koyu sarı
 • Konsantre idrar
 • Safra pigmenti

Kırmızı

 • Kan (eritrosit veya Hb)
 • Myoglobin
 • Porfirin
 • Deferoksamin
 • Klorakin
 • Rifampin
 • Ürat
 • Pancar, böğürtlen

Koyu kahverengi veya siyah

 • Kan
 • Homojentisikasit (alkaptüniri)
 • Melanin
 • Trisinosis
 • Methemoglobinemi

Hematüri nedenleri

Glomerul Hastalıkları

 • Rekürren makroskopik hematüri sendromu
 • APSGN
 • Membranoz glomerulopati
 • SLE
 • Membranoproliferatif GN
 • Kronik infeksiyon nefriti
 • RPGN
 • Goodpasture hastalığı
 • Anaflaktoid purpura
 • HÜS

İnfeksiyon

 • Bakteriyel
 • Tüberküloz
 • Viral

Hematolojik

 • Koagulopati
 • Trombositopeni
 • Orak hücreli anemi
 • Renal ven trombozu

Anatomik anormallikler

 • Konjenital anomaliler
 • Travma
 • Polikistik böbrekler
 • Vasküler anormallikler
 • Tümörler

Diğer

 • Taşlar ve hiperkalsiüri
 • Egzersiz
 • İlaçlar

Öykü, fizik muayene

ÜSYE, cilt, GİS enfeksiyonu hikayesi

 • AGN
 • HÜS
 • HSP

Dizüri, açıklanamayan ateş

 • İYE

Böğürde kitle

 • Hidronefroz
 • Kistik hastalık
 • Renal ven trombozu
 • Tümör

Tekrarlayan makroskopik hematüri

 • Ig A nefropatisi
 • İdiopatik hematüri
 • Alport sendromu
 • Hiperkalsiüri

Rash ve eklem ağrısı

 • HSP
 • SLE
 • Travma
 • Kanama bozukluğu
 • İlaç kullanımı
 • Diğer aile bireylerinde böbrek hastalıkları ve ht hikayesi

Hematolojik anormallikler

 • Anemi
 • Trombositopeni

Anemi

 • ABY nedeniyle dilüsyonel
 • Hemolitik: HÜS, SLE
 • KBY
 • Kan kaybı

-Goodposture hastalığında pulmoner hemoroji

-HSP

-HÜS

Trombositopeni

 • Trombosit üretimi azalması:
 • -Maliğnensiler
 • Artmış trombosit tüketimi

-SLE

-İTP

-HÜS

-Renal ven trombozu

Eritrosit morfolojisi

 • Morfik
 • Dismorfik

1. Basamak (Tüm hastalarda)

 • Tam kan sayımı
 • İdrar kültürü
 • Serum kreatinin seviyesi
 • 24 saatlik idrarda

-Kreatinin

-Protein

-Kalsiyum

 • Serum C3 seviyesi
 • US veya İVP

2. Basamak (Seçilmiş hastalarda)

 • Anti Dnase B titresi veya ASO (6 aydan az)
 • Cilt veya boğaz kültürü
 • ANA
 • İdrar eritrosit morfolojisi
 • Hikaye varsa trombosit sayısı ve kougulasyon incelemeleri
 • Voiding sistografi ( infeksiyon veya alt üriner sistem lezyonları)

3. Basamak: invaziv prosedürler

 • Renal biopsi
 • Sistoskopi

Renal Biyopsi

 • Persistan yüksek dereceli mikroskopik hematüri
 • Mikroskopik hematüri ve

– Azalmış renal fonksiyon

– 150 mg/24 saatten fazla proteinüri

– Hipertansiyon durumlarından 1

 • Makroskopik hematürinin 2. epizodu

Sistoskopi

 • Pembe-kırmızı hematüri
 • Dizüri
 • Steril idrar kültürü

Tekrarlayan makroskopik hematüri

 • IgA nefropatisi (Berger hastalığı)
 • İdiopatik hematüri (Beniğn familyal)
 • Alport sendromu
 • İdiopatik hiperkalsiüri

IgA Nefropatisi (Berger Hastalığı)

 • Mesengiumda bariz IgA depolanması
 • Serum IgA yüksekliği %50
 • 15-35 yaş

Patoloji

 • Işık mikroskoisinde

-Böbrekte fokal veya segmental mesengeal proliferasyon

-Generalize mesengeal proliferasyon

-Artmış matriks

-Kresent oluşumu

Klinik ve laboratuvar

 • Erkeklerde daha sık
 • Renal fonksiyon normal
 • Proteinüri minimal
 • C3 normal

Prognoz ve tedavi

 • Önemli böbrek hasarı yapmaz
 • Destekleyici tedavi
 • Progresiv hastalık %30
 • İmmunsüpresiv tedavi?

Kötü prognoz

 • Hipertansiyon
 • Azalmış böbrek fonksiyonu
 • Makroskopik hematürinin epizodları arasında proteinürinin 1 gr/24 saat üstünde olması
 • Histolojide: Kresent, skar, interstisyel inflamasyon, fibrozisli diffuz glomerulonefrit

İdiopatik hematüri (beniğn familyal)

 • İmmunflorasan ve ışık mikroskopisi normal
 • Elektron mikroskopisinde glomerul bazal membran incelmesi (bazı hastalar)

Prognoz

 • İyi
 • İlerleyici hastalık
 • Alport sendromu gelişimi?
 • Azalmış renal fonksiyon
 • Proteinüri
 • Hipertansiyon

Alport sendromu

 • Kalıtsal nefritlerin en sık olanıdır.

Patoloji (Işık mikroskopisi)

 • İlk 10 yılda hafif değişiklik olabilir
 • Glomerul mesengial proliferasyon
 • Kapiler duvar kalınlaşma, incelme
 • Progresiv glomeruloskleroz
 • Tubuler atrofi
 • Köpük hücreleri

Patoloji (Elektron mikroskopisi)

 • Glomerul bazal membran incelme, kalınlaşma, keskinleşme

Klinik

 • Sıklıkla asemptomatik mikroskopik hematüri
 • Sensorionöral işitme kaybı (Yüksek frekans)
 • Göz (Katarakt, anterior lentikonus, makuler lezyonlar)

Genetik

 • X’e bağlı dominant (sık)
 • OD
 • OR
 • Spontan mutasyon
 • Geni belli
 • Prenatal tanı yapılabilir

Komplikasyonlar

 • Renal fonksiyonda bozulma;
 • Hipertansiyon
 • İdrar yolları enfeksiyonu
 • KBY

Prognoz

 • Erkeklerde kötü
 • 2., 3. dekadda end-stage böbrek yetmezliği
 • Kızlarda prognoz? (subklinik işitme kaybı)

İdiopatik hiperkalsiüri

 • OD
 • Makroskopik hematüri
 • persistan mikroskopik hematüri
 • Dizüri gyt

Etiyoloji

 • GİS den fazla emilim
 • Renal tubuler kalsiyum reabsarbsiyon defekti

Tanı

 • Tanı 24 saatlik idrarda kalsiyum: >4 mg/kg
 • spot idrarda kalsiyum kreatinin oranı

Ayırıcı tanı

 • Hiperparatroidizm
 • D vit intiksikasyonu

Proteinürinin mevcudiyeti

 • Renal spesifik klor kanallarında defekttle ilişkili olan hastalıklar
 • Renal yetmezlikli X e bağlı nefrolitiasis
 • X e bağlı resesiv hiperkalsiürik hipofosfatamik rikets
 • İdiopatik düşük molekül ağırlıklı proteinüri
 • Japon çocukların nefrokalsinozu